Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές πτυχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας τόσο στη θεσμική, όσο και στην ουσιαστική του διάσταση. Το μάθημα έχει δύο βασικούς θεματικούς άξονες: πρώτον, αναλύεται η θεσμική δόμηση της έννομης τάξης της Ένωσης, όπως είναι μεταξύ άλλων ο σκοπός, οι αξίες, οι πηγές, οι αρμοδιότητες, τα όργανα και η νομική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, εξετάζονται σημαντικές πτυχές του ουσιαστικού δικαίου της Ένωσης, μεταξύ των οποίων η εσωτερική αγορά, ο ανταγωνισμός και την κοινή εμπορική πολιτική.

Βιβλιογραφία:
Πλιάκος Α., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012, Νομική Βιβλιοθήκη.
Steiner, Lorna Woods & Christian Twigg-Flesner: EU Law (Oxford University Press 2009)

The Law of the European Union

The course examines the basic aspects of the Law of the European Union, focusing both on its institutional and substantial dimension. The course has a two-fold structure: fist, it analyses the institutional structure of the legal order of the European Union, including among others the goal, the values, the sources, the competences, the institutions and the legal nature of the European Union. Second, the course analyses important aspects of the substantial law of the European Union, such as the internal market, the competition and the common commercial policy of the European Union.

Course material
Apart from the book already mentioned, additional material can be found at the e-class of the course.