Διεθνές Εμπόριο και Οικονομικές Ενώσεις στην Παγκόσμια Οικονομία

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες και αρχές των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και της δημιουργίας των διαφόρων μορφών οικονομικών ενώσεων ανάμεσα σε κράτη. Αναλύονται έννοιες των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, π.χ., τα πλεονεκτήματα και τυχόν μειονεκτήματα των χωρών από την υιοθέτηση του ελεύθερου εμπορίου, ή από την άσκηση πολιτικής δασμών/επιδοτήσεων εισαγωγών και εξαγωγών, ή τέλος από τη μετανάστευση και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που αποτελούν τη βάση δημιουργίας των διεθνών οικονομικών ενώσεων. Εν συνεχεία, και βάσει των ανωτέρω, μελετώνται οι διάφορες μορφές οικονομικών ενώσεων, π.χ., ζώνες ελεύθερου εμπορίου, τελωνιακές ενώσεις, κοινή αγορά, κλπ, και αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγονται τόσο για τις χώρες που συμμετέχουν όσες και για τις εκτός ενώσεων χώρες. Αναφορά γίνεται στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων εμπορικών συνασπισμών, π.χ., NAFTA, APEC, MERCOSUR.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Richard Baldwin (1994), Towards an Integrated Europe, CEPR
Miroslav Jovanovic (1998), Διεθνής Οικονομική Ολοκλήρωση, Παπαζήσης
Helge Berger and Thomas Moutos (2004), eds., Managing European Union Enlargement, The MIT Press.
Paul Krugman and Maurice Obstfeld (2002), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Τόμος Α, Ε΄ Ελληνική Έκδοση, Παπαζήσης.

INTERNATIONAL TRADE AND PREFERENTIAL TRADING AGREEMENTS

Description

The course entails the examination of the causes, of the basic concepts and the mechanisms of international commodity trade, and the way that countries function in the framework of the World Economy (global markets). It also examines the importance of international mobility of factors of production, e.g., capital, international labor migration, international outsourcing, amongst countries, and the possible benefits emerging for national and the world economies. It analyzes the reasons and forms of economic policies in the context of open economies. Based on these discussions, the latter part of the course examines the principles and evaluates the formation of preferential economic unions, e.g., Free Trade Zones, Customs Unions, Common Markets, Economic Unions, etc., for both participating and non-participating countries? Selected Preferential Economic Formations such as the E.U., NAFTA, APEC, and MERCOSUR, are presented and discussed.

Selected Readings

Baldwin, Richard (1994), Towards an Integrated Europe, CEPR
Berger Helge, and Thomas Moutos (2004), eds., Managing European Union Enlargement, The MIT Press.
Feenstra Robert, and Alan Taylor, (2009), International Economics, Worth Publishers
Jovanovic, Miroslav (1998), International Economic Integration
Krugman Paul, and Maurice Obstfeld (2002), International Economics: Theory and Policy, 8th Edition, Pearson.