Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση και εκτίμηση των βασικών αρχών της Χρηματοοικονομικής. Αρχικά, παρουσιάζεται η αποτίμηση ομολόγων καθώς και η διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία χαρτοφυλακίου μετοχών κατά Markowitz. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να εξηγηθεί οικονομικά γιατί οι τιμές των μετοχών και ομολόγων είναι αυτές που είναι, και πως αυτές μεταβάλλονται σε σχέση με τους οικονομικούς παράγοντες.

Στο δεύτερο μέρος το μάθημα περιλαμβάνει την αποτίμηση των κυριοτέρων παράγωγων προϊόντων, και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην πράξη. Τέλος, αναλύονται τα βασικά credit derivatives, και πως αυτάσυνδέονται με την χρηματοοικονομική κρίση.

 

TOPICS IN FINANCE

The course provides an introduction to the financial theory. In the first part, the course  discusses principles for managing financial assets. It begins with an examination of common stock, and it moves to a consideration of fixed return securities. Students will learn how to establish appropriate investment objectives, develop optimal portfolio strategies, estimate risk-return tradeoffs, and evaluate investment performance.

In the second part the course includes the basic theory to value and employ options, futures and related financial contracts. Finally, it provides an introduction to major aspects of the credit derivatives market, including their role in the financial crisis.