Εισαγωγή στο Δίκαιο της ΕΕ

α) Διάγραμμα Ύλης 

Χαρακτηριστικά του Δικαίου της ΕΕ ( «Ιδιαίτερη Έννομη τάξη» της ΕΕ – Διάκριση από το κλασσικό διεθνές δίκαιο-Υποκείμενα της Ενωσιακής έννομης τάξης-Αρμοδιότητες της Ένωσης).

Πηγές του δικαίου της ΕΕ (Γενικές αρχές του δικαίου -Θεμελιώδη δικαιώματα- Πρωτογενές Δίκαιο- Παράγωγο Δίκαιο -Διεθνείς Συνθήκες- Ιεράρχηση κανόνων).

Σχέσεις Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου – Αυτονομία ενωσιακής έννομης τάξης-Άμεση Ισχύς και αρχή της υπεροχής -Υποχρέωση σύμφωνης με το Ενωσιακό Δίκαιο ερμηνείας του Εθνικού Δικαίου -Αυτεπάγγελτη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τον εθνικό δικαστή -Αποζημιωτική ευθύνη του κράτους για παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ.

Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Η ΕΕ ως κράτος δικαίουθεμελιώδη χαρακτηριστικά του συστήματος δικαστικής προστασίας.

β) Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

1)Hartley: The foundations of European Union Law: an Introduction to the Constitutional and administrative law of the European Union, Oxford University Press 2010

2)Jacqué J.P, Droit Institutionnel de l’ Union Européenne , Dalloz 2010

3)Β. Χριστιανός , Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Νομική Βιβλιοθήκη 2010,

4)Γ. Καλαβρός –Θ. Γεωργόπουλος , Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Θεσμικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2011

 

Introduction to the Law of the E.U

Characteristics of the European Union Law ( The EU «legal order » – Distinction from classic international law – Subjects of European legal order –Competences of European Union)

Sources of European Law ( General Principles of law – Fundamental human rights- Primary Law–Derivative Law– International Treaties- Hierarchy of rules)

Relations between European and National Law ( Autonomy of European Law – Direct effect and principle of supremacy – Obligation of national law’s interpretation according to European Law – Interpretation and implementation of European Law from national judge ex officio – State liability for European law’s violations)

European Union’s Institutional Framework

European Union as rule of law – Fundamental features of EU Judicial Protection System