Ευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Ανισορροπίες και Κρίσεις

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές εργαλεία θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσης, που θα τους βοηθήσουν να αναλύουν τα τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική παγκοσμιοποίηση, την ειδική θέση της Ευρώπης σε αυτή, τον βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης και τις οικονομικές κρίσεις. Το μάθημα θα εστιάζει σε ερωτήματα που σχετίζονται με την οικονομική πολιτική. Ο σκοπός επομένως θα είναι, επίσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαβάζουν απλά ερευνητικά άρθρα, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή σημειώσεων πολιτικής (policy notes).

Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

 • Το παρελθόν και το παρόν της οικονομικής και χρηματοοικονομικής παγκοσμιοποίησης: η θέση της Ευρώπης.
 • Η κατάρρευση των χρηματοοικονομικών ροών κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης
 • Η οικονομική παγκοσμιοποίηση και το παζλ του Lucas: ροές κεφαλαίου προς τις Ευρωπαϊκές Χώρες
 • Οι παγκόσμιες ανισορροπίες, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών των χωρών της Ευρώπης, και μηχανισμοί προσαρμογή.
 • Το «εξωφρενικό προνόμιο» του δολαρίου, οι ανισορροπίες στην ευρωζώνη και η οικονομική κρίση
 • Οικονομικές κρίσεις και τα «αποτελέσματα του ισολογισμού»
 • Κρίσεις δημοσίου χρέους, φούσκες και κραχ: Πόσο διαφορετική είναι η Ευρώπη;

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια
Krugman, P.R., Obstfeld, M. and Melitz, M. J. (2011) International Economics: Theory and Policy, 9th ed. Addison-Wesley
Feenstra, R. C. and Taylor, A.M. (2011) International Economics, 2nd ed., Worth Publishers

Άρθρα
Taylor, Α. (2004), Global Finance: Past and Present, Finance & Development, IMF
IMF (2010) Capital Inflows: The Role of Controls, IMF staff position note
P. B. Henry (2003) Capital-Account Liberalization, the Cost of Capital, and Economic Growth, American Economic Review, 93(2), p 91-96.
Olivier Blanchard and Gian Maria Milesi-Ferretti (2009) Global Imbalances: In Midstream?
Obstfeld M. and K. Rogoff (2010) Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes
Panizza, U., Sturzenegger, F. and J. Zettelmeyer (2009) The Economics and Law of Sovereign Debt and Default, Journal of Economic Literature, 47(3): 651–698
Reinhart, C. and K. Rogoff (2010) From Financial Crash to Debt Crisis, NBER WP 15795.
K. Rogoff (2010), Bubbles lurk in government debt, Financial Times, April 7 2010
Shambaugh, J. C. (2012) The Euro’s Three Crises, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2012
Financial Stability Review February 2011: “Global Imbalance and Financial Stability”

EUROPEAN FINANCIAL MARKETS, IMBALANCES AND CRISES

The aim of the course is to present to students the necessary tools of theoretical and empirical analysis, which will help them in understanding and analyzing current issues related to economic globalization, the special role of Europe in this globalization process, the degree Europe’s economic integration and economic crises. The course focuses on issues related to economic policy. The ultimate learning goal is to equip students with the ability of studying simple research papers, which subsequently can be used in writing economic policy notes (memos).

The topics covered include:

 • The past and present of economic and financial globalization: Europe’s special position.
 • The collapse of financial flows during the recent Eurozone crisis.
 • Economic globalization and the Lucas paradox: capital flows to European Countries
 • Global imbalances, the current account deficit in European countries and adjustment mechanisms.
 • The “exorbitant privilege” of the dollar, imbalances in the euro area and the recent economic crisis
 • Financial crises and “balance sheet effects”
 • Sovereign debt crisis, bubbles and crashes: How different is Europe?

Suggested Bibliography

Textbooks
Krugman, P.R., Obstfeld, M. and Melitz, M. J. (2011) International Economics: Theory and Policy, 9th ed. Addison-Wesley
Feenstra, R. C. and Taylor, A.M. (2011) International Economics, 2nd ed., Worth Publishers

Suggested Articles
Taylor, Α. (2004), Global Finance: Past and Present, Finance & Development, IMF
IMF (2010) Capital Inflows: The Role of Controls, IMF staff position note
P. B. Henry (2003) Capital-Account Liberalization, the Cost of Capital, and Economic Growth, American Economic Review, 93(2), p 91-96.
Olivier Blanchard and Gian Maria Milesi-Ferretti (2009) Global Imbalances: In Midstream?
Obstfeld M. and K. Rogoff (2010) Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes
Panizza, U., Sturzenegger, F. and J. Zettelmeyer (2009) The Economics and Law of Sovereign Debt and Default, Journal of Economic Literature, 47(3): 651–698
Reinhart, C. and K. Rogoff (2010) From Financial Crash to Debt Crisis, NBER WP 15795.
K. Rogoff (2010), Bubbles lurk in government debt, Financial Times, April 7 2010
Shambaugh, J. C. (2012) The Euro’s Three Crises, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2012
Financial Stability Review February 2011: “Global Imbalance and Financial Stability”