Ηγεσία & ∆ιαπραγµατεύσεις στην Ε.Ε

Εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις: Βασικές κατηγορίες διαπραγματεύσεων (Διανεμητικές και ενοποιητικές), τεχνικές και διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Επίπεδα διαπραγματεύσεων (Εθνικό και υπερεθνικό), αναλυτικό πλαίσιο ‘παιγνίων δύο επιπέδων’, δομή υπερεθνικών διαπραγματεύσεων, η έννοια και η χρήση των ‘συμφωνιών –πακέτων’ με έμφαση στις διακυβερνητικές διασκέψεις της ΕΕ. Προεδρία και ηγεσία σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις: τυπική (formal) και άτυπη (informal) άσκηση ηγεσίας. Προεδρία και ηγεσία στην ΕE: κυλιόμενη και μόνιμη προεδρία στην ΕΕ, πηγές ισχύος της Προεδρίας στην ΕΕ, περιπτώσεις μελέτης ρόλου και αποτελεσματικότητας Προεδρίας στην ΕΕ.

Βασική Βιβλιογραφία

Blavoukos, S. and D. Bourantonis (2011) ‘Chairs as Policy Entrepreneurs in Multilateral Negotiations’, Review of International Studies, vol 37, no 2, pp. 169-179.

Blavoukos, S., D. Bourantonis, and G. Pagoulatos (2007) ‘A President for the European Union: A New Actor in Town? Journal of Common Market Studies, vol. 45, no 2, 2007.

Putnam, R. (1988) ‘Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games’, International Organisation, vol.42: 3, pp. 427-460.

Tallberg, J. (2006) Leadership and Negotiations in the European Union (Cambridge: Cambridge University Press).

LEADERSHIP AND NEGOTIATION IN THE EU

Introduction to negotiations. Basic typology of negotiations (distributive and integrative), negotiation techniques and processes. International negotiations: negotiation levels (national and supranational), analytical framework of ‘two-level-games’, structure of international negotiation, the concept and the use of ‘package-deals’ with focus on the EU intergovernmental conferences. Chairs and leadership in multilateral negotiations: formal and informal leadership. The EU Presidency: rotating and permanent EU Presidency, power resources of EU Presidency, assessment of the role and effectiveness of EU Presidency.

Essential Reading

Blavoukos, S. and D. Bourantonis (2011) ‘Chairs as Policy Entrepreneurs in Multilateral Negotiations’, Review of International Studies, vol 37, no 2, pp. 169-179.

Blavoukos, S., D. Bourantonis, and G. Pagoulatos (2007) ‘A President for the European Union: A New Actor in Town? Journal of Common Market Studies, vol. 45, no 2, 2007.

Putnam, R. (1988) ‘Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games’, International Organisation, vol.42: 3, pp. 427-460.

Tallberg, J. (2006) Leadership and Negotiations in the European Union (Cambridge: Cambridge University Press).