Ευρωπαϊκή ‘Ενωση & ∆ιεθνείς Οργανισµοί

Το μάθημα εξετάζει το διεθνή ρόλο της ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και πολιτικό σύστημα, εστιάζοντας στη διάδραση της ΕΕ με τους πιο σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς οικονομικής και πολιτικής φύσης (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – ΟΗΕ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – ΠΟΕ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ). Το μάθημα έχει δύο βασικούς θεματικούς άξονες: πρώτον, αναλύεται η θεσμική εκπροσώπηση και η πολιτική παρουσία της ΕΕ στους οργανισμούς αυτούς και οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία τους (bottom-up approach). Δεύτερον, εξετάζονται οι συνέπειες για την ίδια την ΕΕ που προκύπτουν από τη διάδρασή της με τους διεθνείς αυτούς οργανισμούς (top-down approach).

Βασική Βιβλιογραφία

Blavoukos, S. and Bourantonis, D. (eds) (2011) The EU Presence in International Organizations (London: Routledge).
Laatikainen, K. V. and K. E. Smith (eds.) (2006) The European Union at the United Nations. Intersecting Multilateralisms (London: Palgrave Macmillan).
Επιπλέον υλικό μπορεί να βρεθεί στο e-class του μαθήματος

THE EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The course examines the international role of the EU in a globalized economic and political setting, focusing on the EU interactions with the most important international organizations of political and economic nature (UN, NATO, WTO, and IMF). The course has a two-fold structure: first, an analysis of the institutional representation and political presence in these organizations and of the EU impact on their functioning (‘bottom-up’ approach); second, the intra-EU effect of these interactions (‘top-down’ approach). More specifically, we examine concept and features of the EU international presence with emphasis on the endogenous and exogenous parameters that condition EU interactions with IOs, as well as institutional and legal aspects of these interactions, like the institutional architecture and modus operandi of the IOs under examination and the EU policy-making process in the respective area.

Essential Reading

Blavoukos, S. and Bourantonis, D. (eds) (2011) The EU Presence in International Organizations (London: Routledge).
Laatikainen, K. V. and K. E. Smith (eds.) (2006) The European Union at the United Nations. Intersecting Multilateralisms (London: Palgrave Macmillan).
Additional material can be found at the e-class of the course