Η Ελλάδα στην ΟΝΕ

Το μάθημα επιχειρεί μια αποτίμηση των συνεπειών της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Η αποτίμηση βασίζεται στη σύγκριση των   θεωρητικών  προβλέψεων για την επίπτωση της υιοθέτησης του ευρώ ως κοινού νομίσματος στην επίδοση, δομή και τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας με την πραγματική εξέλιξη που ακολούθησε. Στις διαλέξεις εξετάζεται επίσης αν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωζώνης δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

Σημειώσεις του διδάσκοντος.

EEAG (2011),Greece: chapter 3

(http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1199475.PDF) .

 

Greece in EMU

The course attempts an evaluation of the consequences forGreecefrom its participation in EMU. This evaluation is based on a comparison of the theoretical predictions regarding the implications of the common currency for the performance and structure of the Greek economy, with what actually happened. The lectures will also focus on whether the current, and proposed, arrangements for euro-area governance are conducive to an efficient resolution of the current Greek crisis.

 

Suggestive Bibliography  

Lecture notes.

EEAG (2011),Greece: chapter 3

(http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1199475.PDF).