Θέματα & Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση και να εξηγήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι: Ζήτηση, προσφορά, τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, κοινωνική ευημερία, φορολογία, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, πληθωρισμός, ανεργία, δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος, και ισοζύγιο πληρωμών.

Introduction to Economic Analysis

The purpose of this course is to acquaint the student with the concepts used in economic analysis and to explain the main methods used by economists in the design and evaluation of economic and social policies.

Topics covered include: Demand, supply, equilibrium under alternative market structures, welfare analysis, taxation, national income determination, inflation, unemployment, government budget deficit and debt, and balance of payments.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία/ Suggested Reading

Θ. Μούτος, W. Scarth, Σύγχρονη Οικονομική: Θέματα και Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Gutenberg, 2011.

P. Krugman, R. Wells, K. Graddy, Economics:European Edition, Worth Publishers .

G. Mankiw, Αρχές της Οικονομικής, Τόμοι 1 & 2, Εκδόσεις Τυπωθήτω.

D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμοι 1 & 2, Εκδόσεις Κριτική.