Κοινωνική Πολιτική στην ΕΕ

Περίγραμμα μαθήματος

Το ενδεικτικό πρόγραμμα διαλέξεων καλύπτει τις εξής ενότητες:

(1) Η Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης. Ιστορική αναδρομή.

(2) Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Η διαμάχη για την ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity).

(3) Η «Μεγάλη Ύφεση» και το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Πολιτικές κατά της κρίσης.

(4) Επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας και στην κατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα.

(5) Η κρίση και η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα.

Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει:

– το βιβλίο του διδάσκοντα «Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: οικονομική κρίση, δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία» (εκδόσεις Κριτική),

καθώς και

– επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα τα οποία θα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του μαθήματος στο e-class.

 

European social policy

Course outline

The indicative program of lectures covering the following topics:

(1) The European social and employment policy. Historical overview.

(2) European labor markets. The debate about flexicurity (flexicurity).

(3) The “Great Recession” and the European social model. Policies during the crisis.

(4) Impact of the crisis on the labor market and the income distribution in Greece.

(5) The crisis and social policy in Greece.