Μικροοικονομικές Πολιτικές της Ε.E.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την Ε.Ε. στο πλαίσιο των διαδικασιών ολοκλήρωσης και διεύρυνσή της. Θα αναλυθούν οι στόχοι, η λογική και η μεθολογία μιας σειράς πολιτικών της Ε.Ε. που στηρίζονται στην μικροοινοκομική θεωρία και ανάλυση όπως η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού, η πολιτική απελευθέρωσης αγορών, η πολιτική έρευνας και καινοτομίας, η περιφερειακή πολιτική, η φορολογική πολιτική, η πολιτική απασχόλησης, η πολιτική περιβάλλοντος και η ενεργειακή πολιτική.

Βασικό Eγχειρίδιο:

Baldwin R. and Wyplosz C. (2012), The Economics of European Integration, McGraw-Hill, London. (4th edition).

Micro Policies of the EU

The aim of the course is to present the recent themes with which the EU deals within its integration and expansion framework. In particular, we will analyze the goals, the logic and the methodology of a number of EU policies that are based on microeconomic theory and analysis such as the industrial policy, the competition policy, the regulation policy, the research and innovation policy, the regional policy, the tax policy, the employment policy, the environmental policy and the energy policy.

Basic Textbook:

Baldwin R. and Wyplosz C. (2012), The Economics of European Integration, McGraw-Hill, London. (4th edition).