Πολιτικές Οικονοµικής Μεγέθυνσης στην Ε.Ε

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και η λογική της λογιστικής της οικονομικής μεγέθυνσης. Εν συνεχεία παρουσιάζονται θεωρητικά και εξετάζονται εμπειρικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βασικοί μηχανισμοί που μπορούν να πυροδοτήσουν διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης σε μία οικονομία όπως μεταξύ άλλων: (α) η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου, (β) η δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου, (γ) η παρέμβαση του κράτους και (δ) η ύπαρξη ισχυρών και αξιόπιστων θεσμών. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση που προκάλεσε κλυδωνισμούς στη παγκόσμια οικονομία και στις επιπτώσεις της τόσο για την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση και σημασία δίνεται στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) ποια τα αίτια της οικονομικής κρίσης, (β) ποια τα αίτια της κρίσης χρέους της Ελλάδας, (γ) ποιες οι προοπτικές όσον αφορά στη διατηρησιμότητα και διαχείριση του Eλληνικού χρέους, και (δ) ποιες οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.


Βιβλιογραφία (ενδεικτική)

Gylfason T., 2004: To grow or not to grow: Why institutions must make a difference, Journal for Institutional Comparisons (CESifo DICE Report), vol. 2, no. 2, pp. 3-9.

Jones C. (2002): Introduction to Economic Growth, 2nd edition. W.W. Norton & Co Ltd,London.

Σημειώσεις παραδόσεων.

 

Course: Economic Growth and Policy within European Union

Course description

This course consists of two parts. In the first part, we present the necessary theoretical background as well as the rationale for using the methodology of growth accounting. We identify theoretically, and then we investigate empirically within European Union, the role of the basic mechanisms that can trigger the process of economic growth in an economy such as: (a) the accumulation of physical capital, (b) the human capital formation, (c) state intervention and (d) the existence of solid and credible institutions. The second part of the course focuses on the recent financial crisis that has caused turmoil in the global economy, and its impact on both the Greek and the European economy. Particular emphasis and importance is given to the following questions: (a) which are the causes of economic crisis, (b) which are the causes of Greek debt crisis, (c) which are the prospects regarding the sustainability and management of the Greek debt, and (d ) which are the prospects of the European Monetary Union.

 

Bibliography (selected)

Gylfason T., 2004: To grow or not to grow: Why institutions must make a difference, Journal for Institutional Comparisons (CESifo DICE Report), vol. 2, no. 2, pp. 3-9.

Jones C. (2002): Introduction to Economic Growth, 2nd edition. W.W. Norton & Co Ltd,London.

Lecture notes.