Πολιτική Ανταγωνισµού

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση δύο ευρέως διαδεδομένων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE): Πολιτική Ανταγωνισμού και Πολιτική Απελευθέρωσης Aγορών που αφορούν, μεταξύ άλλων, πρακτικές όπως οι συγχωνεύσεις, τα καρτέλ και οι ιδιωτικοποιήσεις. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες, οι στόχοι, η ιστορία εφαρμογής και η μεθοδολογία των δύο αυτών πολιτικών. Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών θα αναλύσουμε μια σειρά από εφαρμογές των πολιτικών αυτών τόσο στα πλαίσια της Ελλάδας όσο και στα πλαίσια της ΕΕ.

Βιβλιογραφία

Armstrong, M., S. Cowan and J. Vickers (1994), Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience, MIT Press.

Βέττας, Ν. και I. Κατσουλάκος  (2004), Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Τυπωθήτω.

Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice,CambridgeUniversity Press.

Newbery, D. (2001), Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities, MIT Press.

 

COMPETITION POLICY 

Contact Information: [email protected], 210 8203422, Derigni 12 (2nd floor)

The goal of the course is the presentation and analysis of two very common policies of the European Union (EU): Competition Policy and Regulation Policy, which deal with, among other issues, mergers, collusion and privatizations. We will see the basic concepts, objectives, applications and methodology of both of these policies. For the better understanding of the main issues, we will analyze a number of real world applications inGreeceas well as in EU in general.

References

Armstrong, M., S. Cowan and J. Vickers (1994), Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience, MIT Press.

Βέττας, Ν. και I. Κατσουλάκος  (2004), Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Τυπωθήτω.

Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice,CambridgeUniversity Press.

Newbery, D. (2001), Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities, MIT Press.