Πολιτική Επιστήμη για Ευρωπαϊκές Σπουδές

Το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές του Προγράμματος με βασικές πτυχές της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, παρέχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο για τη συνέχεια της φοίτησής τους. Στις τέσσερις διαλέξεις που λαμβάνουν χώρα επιχειρείται μια σύντομη περιδιάβαση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δίνοντας έμφαση στις συμφωνίες-ορόσημο που έχουν οδηγήσει στην εμβάθυνση και διεύρυνση της διαδικασίας αυτής, προσδίδοντάς της και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Εξετάζονται συνοπτικά οι συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και οι βασικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των ιδρυτικών Συνθηκών καθώς επίσης και οι γύροι διεύρυνσης που έχουν οδηγήσει από τα έξι ιδρυτικά στα είκοσι οκτώ μέλη σήμερα.

Βασικό εγχειρίδιο:
Nugent, N. (2010) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην ΕΕ (εκδ. Σαββάλας)

Political Science for European Studies

The introductory course aims to familiarize students with basic features of the European integration process, providing the necessary background for a further elaboration on the EU dynamics at subsequent stages of their studies. The course offers in four lectures a brief overview of the history of the European integration process, focusing on the milestones that have led to the deepening and widening of this process and have molded the sui generis nature of the EU. We examine the origins of the process as well as the main Treaties and the enlargement rounds that have led from the initial six to the current twenty eight members.

As an introductory course, students can rely extensively on basic textbooks of the European integration process, especially:
Nugent, N. (2010) The Government and Politics of the European Union (Seventh Edition) (Palgrave Macmillan)