Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Ι. Ιστορική Εξέλιξη και Εξελικτική των Συνθηκών:
Η ιστορική πορεία προς την ΕΕ. Εμβάθυνση και Διεύρυνση. Από τη Ρώμη στη Νίκαια. Η Συνταγματική Συνθήκη και η Συνθήκη της Λισαβόνας. Συνθήκες και η Διαδικασία της Ολοκλήρωσης

ΙΙ. Θεσμικά Όργανα και Πολιτικοί Δρώντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η Επιτροπή. Το Συμβούλιο Υπουργών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δίκαιο της ΕΕ και τα Δικαστήρια της ΕΕ. Άλλα Θεσμικά Όργανα. Οργάνωση Συμφερόντων. Τα Κράτη-Μέλη

ΙΙΙ. Πολιτικές και Διαδικασίες Άσκησης Πολιτικής της ΕΕ:
Κατανοώντας τις Πολιτικές της ΕΕ. Διαδικασίες Πολιτικής της ΕΕ. Συγκρότηση και Εφαρμογή Νομοθεσίας της ΕΕ. Πολιτικές της ΕΕ: Εσωτερικές, ΚΑΠ, Εξωτερικές Σχέσεις, Προϋπολογισμός .

IV: Θεωρητικοποίηση και Προοπτικές:
Έννοιες και Θεωρίες. Πραγματικότητα και Προοπτικές

Ενδεικτική Bιβλιογραφία

Iain Bache and Stephen George Politics in the European Union, Oxford: Oxford University Press.
Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, 7th Edition, Palgrave Macmillan 2010.

POLITICS OF THE EUROPEAN INTEGRATION

Ι. Historical Evolution:
From Rome to Nice. Constitutional Treaty and the Lisbon Treaty. Treaties and the Integration Process.

ΙΙ. Institutions and Actors in the EU
Commission. Council and European Council. European Parliament. Law and ECJ. Other Institutions. Organized interests. Member states.

ΙΙΙ. Policies and Policymaking in the EU
Understanding EU policies and Policymaking. EU legislation, EU policies

IV. Theorization and Prospects
Concepts and theories. Reality and prospects.

Suggested Reading:

Iain Bache and Stephen George Politics in the European Union, Oxford: Oxford University Press.
Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, 7th Edition, Palgrave Macmillan 2010.