Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εφαρμογή του

Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Συμπράξεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, συγκεντρώσεις, εφαρμογή, κρατικές ρυθμίσεις και ανταγωνισμός. Κοινή εμπορική πολιτική. Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τα όργανα της ΟΝΕ, οικονομική εποπτεία.

 

Βιβλιογραφία.

1. Α. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012. 2. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, 2004. 3. C. Barnard, The Substantive Law of the EU, 2010. 4. Jones/Sufrin, EC Competition Law, 2008. 5. Steiner/Woods, EU Law 2009.

 

The Economic Law of the European Union

Free movement of Goods, Free movement of persons and services, Free movement of capital, Restrictive Practices, Abuse of Dominant Position, Mergers, Public Enforcement, State Regulation and Competition Law, Common Commercial Policy,

Economic and Monetary Union, The Institutions of EMU, Economic surveillance.