Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς & Ανταγωνισμού ΕΕ

Κατάργηση φορολογικών διακρίσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς (άρθρα 28, 29, 30 και 110 επ. της ΣΛΕΕ)- Έννοια και μορφές των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς (άρθρο 34 της ΣΛΕΕ)- Ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών (Πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων-μηχανισμοί υλοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων)- Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων- Αντικείμενο προστασίας και πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ανταγωνισμού – Απελευθέρωση Οικονομικών δραστηριοτήτων και άνοιγμα επαγγελμάτων- Ανταγωνισμός και εσωτερική αγορά (Κρατικά αντι-ανταγωνιστικά μέτρα- Δημόσιες επιχειρήσεις- Κρατικές ενισχύσεις , Έννοια και έλεγχος).

 

 

Eνδεικτική βιβλιογραφία (Indicative bibliography)

  1. Friedl Weiss, Cl. Kaupa, European Union Internal Market , Cambridge 2014
  2. Van Bael, Competition Law of the European Community , Kluwer 2010
  3. Gavalda , G. Parleani , Droit des affaires de l’ Union Européenne, Litec, 2010.
  4. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη 2012.
  5. Γ. Καρύδης, Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων, Νομική Βιβλιοθήκη 2013